Leonidas - Ciocolată Belgiană / Politica de confidențialitate

S.C. CONP – D&G S.R.L., numită ciocolatabelgiana.ro, este un operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și al Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, cu sediul social în București, str. Ghiță Pădureanu, nr. 2, scara A, etaj. 3, apartament 4 cu punct de lucru în strada Puțul lui Zamfir, nr. 3, sector 1 București, înregistrat în Registrul Comerțului cu nr. J40/9712/1994 și având Codul Unic de Înregistrare RO5690661, telefon 0741224488/0721259396, e-mail: office@ciocolatabelgiana.ro

Prezenta politică de confidențialitate vizează datele cu caracter personal ale clienților și ale celorlalți utilizatori ai acestui site. Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, colectate prin intermediul acestui site fără a se limita la nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este vânzarea produselor și serviciilor de pe www.ciocolatabelgiana.ro (cu toate activitățile conexe cum ar fi procesarea comenzii, livrare, plată, facturare etc.), servicii de relații cu clienții și activități de marketing pentru propriile nevoi.

www.ciocolatabelgiana.ro colectează datele personale direct de la utilizatori atunci când se creează un cont sau se plasează o comandă, din datele de trafic de la browser-ul utilizatorului colectând date anonime care ajută la îmbunătățirea serviciilor și asigurarea securității site-ului și prin intermediul cookie-urilor și serviciilor externe de analiză a traficului cum ar fi Google Analytics.

Google Analytics este folosit pentru a veni în ajutorul operatorului de a înțelege fluxul utilizării site-ului, iar mai multe informații despre acesta se pot găsi pe www.google.com/int/ro/policies/privacy/.

În plus, în situația în care sunt accesate serviciile de asistență (ex. rubricile ”Te invităm să scrii”, ”Ești interesat?Contactează-ne” sau completare formular la secțiunea Corporate) operatorul își rezervă dreptul de a înregistra orice comunicare realizată cu scopul de a îmbunătății serviciile oferite de către www.ciocolatabelgiana.ro.

Pentru efectuarea plăților sunt folosite serviciile procesatorului de plăți Mobilpay, astfel că informațiile de natură bancară sunt transmise acestora. Politicile partenerului Mobilpay de prelucrare a datelor personale sunt disponibile pe site-ul propriu al acestuia http://www.mobilpay.ro/public/

www.ciocolatabelgiana.ro aplică în utilizarea datelor cu caracter personal măsuri tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Deși operatorul are pe site link-uri către alte pagini web, acesta nu răspunde pentru strategiile de protejare a informațiilor sau pentru conținutul altor pagini web.

Datele cu caracter personal pot fi transmise sau se poate oferi acces la anumite date ale clientului furnizorilor serviciilor de curierat, furnizorilor de servicii de plată/bancare și furnizorilor de servicii IT. Vă asigurăm că accesul la date se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile de mai sus are la bază următoarele temeiuri juridice din Regulamentul (UE) 2016/679:

 • executarea contractului la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea acesteia înainte de încheierea unui contract pentru datele colectate prin formularul de comandă conform art. 6, alin. (1), lit. b);
 • obligațiile legale pentru datele necesare privind facturarea conform art. 6, alin. (1), lit. c);
 • consimțământul clientului în ceea ce privește activitățile de marketing/publicitate (ex. abonarea la newsletter, cookie-uri de marketing etc.) și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu prevede obligativitatea obținerii consimțământului conform art. 6, alin. (1), lit. a);
 • interesul legitim al www.ciocolatabelgiana.ro de a-și promova produsele și/sau serviciile.

Ca regulă generală, datele cu caracter personal sunt stocate cât timp este activ contul. Persoana vizată poate solicita oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului, urmând ca operatorul să procedeze în sprijinul solicitării, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele legitime o impun (ex. plângeri, reclamații, litigii).

În situația în care apare o obligație legală sau dacă este necesar a se apăra un interes legitim, operatorul își rezervă dreptul de a divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizată are următoarele drepturi:

 • dreptul la informare prevăzut la art. 13 RGPD – persoana vizată de la care se obțin direct date cu caracter personal are dreptul de a primi un set de informații referitoare la datele de identificare ale operatorului, scopul și temeiul juridic în care sunt prelucrate datele, destinatarii datelor și perioada de stocare;
 • dreptul de acces la date prevăzut la art. 15 RGPD – persoana vizată are dreptul de a primi o confirmare din partea operatorului cu privire la efectuarea sau nu a unor operațiuni de prelucrare a datelor sale cu caracter personal, precum și o copie a datelor personale prelucrate;
 • dreptul la rectificare și ștergere a datelor prevăzut la art. 16 și art. 17 RGPD – persoana vizată are dreptul de a obține rectificarea sau completarea datelor sale cu caracter personal, cu ajutorul operatorului, precum și posibilitatea de a solicita ștergerea datelor sale personale din evidențele/bazele de date ale operatorului;
 • dreptul la restricționarea prelucrării datelor prevăzut la art. 18 RGPD – persoana vizată are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal de către operator, în situația în care sunt îndeplinite anumite condiții: datele nu sunt exacte, prelucrarea este ilegală, operatorul nu mai are nevoie de aceste date etc;
 • dreptul la portabilitatea datelor prevăzut la art. 20 RGPD – persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate inițial datele cu caracter personal;
 • dreptul la opoziție prevăzut la art. 21 RGPD – persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal;
 • dreptul de a fi informat cu privire la incidentele de securitate vizând datele personale prevăzut la art. 34 RGPD – operatorul va informa în mod prompt producerea incidentelor de securitate vizând datele personale și care prezintă risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate. Comunicarea se va face fără întârzieri nejustificate și va conține, într-un limbaj clar și simplu, caracterul încălcării securității datelor cu caracter personal, însoțite de măsurile luate/propuse;
 • dreptul de retragere în orice moment a consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor personale prevăzut la art. 7, alin. (3) din RGPD – persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragere;
 • dreptul de a nu fi subiect al unei decizii autonome de prelucrare prevăzut la art. 22 RGPD – persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere prevăzut la art. 15, alin. (1), lit. f) din RGPD – persoana vizată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal având următoarele date de contact: B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

În completare, pentru exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 vă recomandăm să vă adresați operatorului pe adresa de e-mail office@ciocolatabelgiana.ro. Important de menționat este faptul că nu va fi percepută nicio taxă pentru exercitarea vreunui drept în ceea ce privește datele utilizatorului cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care conform prevederilor RGDP art. 12, alin. (5) operatorul poate ”a) fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; b) fie să refuze să dea curs cererii”.

Orice modificare privind protecția datelor va fi postată pe site-ul www.ciocolatabelgiana.ro, precum și pe rețelele de socializare pe care operatorul le consideră adecvate.

0
  0
  Coșul tău
  Coșul este gol